Skalbaggar i gammal lövskog - En inventering vid sjön Sommen

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
1990
Sidantal:
55
Publikationstyp:
Rapport

Insektsfaunan vid Svensbo och Aspanäset sydost om sjön Sommen i Östergötland undersöktes med avseende på insekter som lever på bark, ved och svamp. Drygt 6000 skalbaggar insamlades med hjälp av fönsterfällor. Dessa placerades på och vid intressanta substrat som till exempel högstubbar och lågor av asp, björk, lind, sälg och klibbal.

En mycket rik och intressant insektsfauna konstaterades i området med ett stort antal sällsynta och skyddsvärda arter. Faunan överensstämmer väl med den vid Nedre Dalälvens naturskogrika omgivningar, där också studier gjorts. Huvuddelen av de skyddsvärda arterna i området är beroende av att kontinuerlig tillgång på död ved av olika grovlek och konsistens finns tillgänglig. Tillgången på svamp både som ticker, mögelsvamp, mycel och under bark är viktig för många arter. Resultaten visar att området har en rik tillgång på dessa substrat.

Svebsbo och Aspnäset förefaller vara ett av de entomologiskt mest intressanta områdena i Östergötland med avseende på blandlövskogar dominerade av asp och björk. Detta ger möjlighet att använda lokalerna som referensområden vid värdering av annan lövskog i länet. De entomologiska värdena tillsammans med övriga naturvärden för det angeläget att områdena avsätts som naturreservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland