Sällsynta lavar i Östergötland 2000 - nationellt och regionalt rödlistade arter

Om publikationen

Löpnummer:
2001:1
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
91-7488-029-2
Publiceringsår:
2001
Sidantal:
177
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten sammanfattar kunskapen om de nationellt och regionalt rödlistade lavarna i Östergötland, så som den ser ut 2000-12-31. Det senaste decenniet har kunskapen om och intresset för den lägre floran och faunan ökat och börjat användas på ett helt nytt sätt i naturvårdssammanhang. Stora inventeringar har genomförts i både skogsmark och trädbärande hagmarker, och mycket kunskap om ovanliga lavar och deras växtplatser har då samlats in. Sammanlagt har 9818 fynduppgifter om arterna i denna rapport samlats in, varav 9477 från 1990 och framåt. Detta kan jämföras med att vi totalt känner till 341 fynduppgifter från före 1990. Länsstyrelsen kände ett behov av att sammanställa och göra den nya samlade kunskapen tillgänglig för skogs- och jordbrukare, kommuner och andra markanvändare och planerare, och inte minst för en intresserad allmänhet. Det är därför också möjligt att köpa databasen som ligger till grund för rapporten till självkostnadspris.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland