Sällsynta fiskar i Östergötland

Om publikationen

Löpnummer:
2000:2
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
91-7488-147-0
Publiceringsår:
2000
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport

Fisk har alltid varit föremål för människans intresse. Fram till början av 1900-talet var fisk en mycket viktig resurs för självhushållet. Idag har fisken i större utsträckning än tidigare blivit föremål för rekreation snarare än som en födoresurs.

Det har dock alltid funnits fiskarter som, på grund av sin storlek eller beteende, inte i någon större utsträckning har varit föremål för människans intresse vare sig som föda eller för rekreation. Kunskapen om dessa fiskarters utbredning och deras roll i det limniska ekosystemet har därför varit bristfällig. Eftersom dessa arter lever ett undanskymt liv, har eventuella skador som uppstått genom direkta fysiska ingrepp eller utsläpp i deras livsmiljö inte uppmärksammats.

Det är därför mycket positivt att föreliggande rapport har kunnat sammanställas, så att några av dessa fiskarters utbredning har kunnat kartläggas. I och med detta arbete finns nu en ökad kunskap om utbredningen inom Östergötland av tre av landets sällsynta fiskarter. Därmed finns även ett underlag för att kunna gå vidare och se över behovet av eventuella skydds- och bevarandeåtgärder.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland