Rödlistade svampar i Östergötlands län

Om publikationen

Löpnummer:
2012:1
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-295-7
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
39
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport sammanfattar kunskapsläget om de rödlistade storsvamparna i Östergötland 2012, med betoning på arter som förekommer i åtgärdsprogramsarbetet. 294 rödlistade svamparter är funna i Östergötland med sammanlagt över 6 000 fynd. Fynden är förhållandevis väl spridda över länet men med flest fynd runt Norrköping, Linköping och på Omberg. 21 svamparter omfattas av åtgärdsprogram. 15 av dessa är funna i Östergötland.

Rapporten tar även upp länets mest intressanta områden för hotade svamparter. Vidare diskuteras vilken skötsel dessa områden och biotoper kräver. Det finns fortfarande stora kunskapsluckor vad gäller svampar i Östergötland. Våtmarker är till exempel underrepresenterade i materialet, men även lövskogar är sämre undersökta jämfört med andra naturtyper. Det är också troligt att de små arealer av kalkrika gräsmarker som finns kvar i Östergötland, har potential för nya spännande artfynd. Vidare framförs i rapporten att de relativt nyvunna kunskaperna om vilka biotoper som lämpar sig särskilt bra för svampinventeringar bör utnyttjas. Därigenom kan det ge ett bättre underlag vid prioriteringar i skydd- och skötselarbetet.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland