Rödlistade kärlväxter i Östergötland. Utvecklingstrender under 1995-2017

Om publikationen

Löpnummer:
2019:15
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-985268-0-6
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
60
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport är resultatet av det stora ideella arbete som våra floraväktare gör i Östergötlands län. Varje år besöks och inventeras 300–500 lokaler för hotade kärlväxter och den information som samlats in ligger till grund för denna rapport.

Sedan ett par decennier ingår floraväkteriet i Östergötland i den regionala miljöövervakningen av länet. I rapporten har vi valt ut ett antal kärlväxter som representerar vissa naturtyper som till exempel lövskog, barrskog, ängs- och hagmarker. Med hjälp av florväktarnas insatser kan vi sedan avläsa trender för dessa arter inom respektive naturtyp.

Den generella trenden för kärlväxterna i denna rapport är starkt negativ. Antalet lokaler minskar och även individantalen på lokalerna har en vikande trend. Av de 35 undersökta kärlväxterna var trenden med avseende på individantalet negativ för 32 arter. Tre av arterna hade en neutral trend. För orkidén guckusko har 15 av 17 lokaler försvunnit. Analysen visade även att samtliga biotoper hade en övervägande negativ utvecklingstrend.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland