Rödlistade kärlväxter i Östergötland – Trender för nationellt och regionalt rödlistade arter i Östergötlands län 1995 - 2005

Om publikationen

Löpnummer:
2006:20
Diarienummer:
511-10684-06
ISBN/ISSN-nr:
91-7488-156-6
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
166
Publikationstyp:
Rapport

Projekt Floraväkteri syftar till att på ideell basis dokumentera förekomsten av hotade växter och deras växtplatser i landet, samt att följa förändringar i dessa växters förekomst. I Östergötlands län startades floraväkteriet 1990 och drivs för närvarande av Länsstyrelsen. Cirka 150 personer är engagerade i verksamheten.

I den här rapporten har data för 35 arter under perioden 1995-2005 analyserats för att se trender för rödlistade kärlväxtarter i ett miljömålsperspektiv. Arterna har grupperats på olika biotoper, och biotoperna har förts in under de fem miljömålen Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. För guckuskon (Cypripedium calceolus), där en stor andel av de befintliga förekomsterna varit kända sedan långt tillbaka, har vi med hjälp av äldre Östgötafloror gjort en analys från 1880 till idag.
I dagsläget är 106 nationellt och 45 regionalt rödlistade kärlväxtarter funna i Östergötlands län. Av de 35 undersökta arterna hade 28 fler lokaler med negativ trend än positiv trend med avseende på individantalet för varje lokal. Fem av dessa visade dock positiva trender om man ser till det totala individantalet. För guckuskon har 15 av de 17 lokaler som var kända 1880 försvunnit. Av biotoperna så hade alla utom en fler lokaler med negativ trend än positiv trend med avseende på individantalet. Vad gäller miljömålen så hade alla fler lokaler med negativ trend än positiv trend.

Sammantaget tycks situationen för hotade kärlväxter i Östergötland vara negativ. Några arter visar emellertid positiv trend. Detta kan bero på att natuvårdsarbetet inom skogsbruket nu börjar ge konkreta resultat och att hävden av naturbetesmarker och ängar ökat genom miljöstöden inom jordbruket.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland