Restaureringsåtgärder för hotade arter i odlingslandskapet - genomförande och resultat av tre projekt 2012-2014

Om publikationen

Löpnummer:
2016:10
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-410-4
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
11
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen Östergötland genomförde under 2012-2014 tre projekt för att restaurera viktiga miljöer i odlingslandskapet för hotade arter med ersättning från Jordbruksverket. De miljöer som restaurerades är sådana som är särskilt viktiga för den biologiska mångfalden och hotade arter, men som på många håll hotas av igenväxning: sandmark/torräng (täkter och vägkanter), skyddsvärda träd och rikkärr. I denna rapport beskrivs genomförande och resultat av projekten.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland