Restaurering och skötsel av Östergötlands odlingslandskap - rapport från ett LIFE-projekt 2005-2009

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Rapport

Detta är en sammanfattande broschyr om resultatet av ett femårigt projekt som gick under namnet "Ros och ris".

Under åren 2005 – 2009 har Länsstyrelsen och Linköpings kommun inom ett EU-LIFE-projekt restaurerat och skött några av Östergötlands finaste ängs- och hagmarker. Flera mil stängsel har satts upp, många hektar betesmarker har röjts och nu kan kor och hästar åter beta i de tidigare  igenvuxna områdena. Därmed ges förutsättningar för att bevara det rika växt och djurliv som under lång tid funnits i Östergötlands värdefulla odlingslandskap.

Alla de 41 objekt som ingått i projektet är utpekade som Natura-2000-områden, vilket innebär att de ingår i EU:s nätverk för den biologiskt mest värdefulla naturen. Tack vare de utförda åtgärderna råder ”god bevarandestatus” i områdena, vilket var det övergripande målet med projektet.

Förutom naturvårdsarbeten har också diverse åtgärder genomförts för att göra de här områdena mer tillgängliga för besökare.

Rapporten finns också tillgänglig på engelska. The report is also available in english.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland