Regional miljöövervakning i Östergötlands län 2015-2020

Om publikationen

Löpnummer:
2014:4
Diarienummer:
502-5391-14
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-365-7
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
146
Publikationstyp:
Rapport

Miljöövervakning är undersökningar som beskriver tillstånd och trender i miljön. Övervakningen ger oss möjlighet att upptäcka nya miljöhot och underlag för att följa upp åtgärder, miljömål och miljökvalitetsnormer. I denna rapport presenteras det miljöövervakningsprogram som kommer att bedrivas i Östergötlands län under åren 2015-2020. Revideringen har gjorts utifrån riktlinjer från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Det regionala miljöövervakningsprogrammet är indelat i nio olika programområden; luft, skog, jordbruksmark, våtmarker, landskap, sötvatten, kust och hav, miljögiftssamordning och hälsorelaterad miljöövervakning. Varje programområde består av ett eller flera delprogram. Länets regionala miljöövervakningsprogram består totalt av 37 delprogram. Länsstyrelsen har prioriterat att följa upp miljöövervakning som speglar regionala miljöförhållanden, samt övervakning som sker samordnat med nationella myndigheter och andra länsstyrelser. De flesta delprogram har utförts under många år och ger viktig information om långtidsförändringar i miljön.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland