Recommendations for efficient dissemination of environmental information regarding pharmaceuticals

Om publikationen

Löpnummer:
2020:27
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-985918-7-3
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
29
Publikationstyp:
Rapport
Framsidan på rapporten Recommendations for efficient dissemination of environmental information regarding pharmaceuticals

Denna rapport är en del av det treåriga projektet Clear Waters from Pharmaceuticals (CWPharma) som finansierades av EU:s Interreg Baltic Sea Region Program. Syftet med projektet var att minska spridningen av läkemedelsrester till Östersjön.

Länsstyrelsen Östergötland deltog i projektet tillsammans med andra myndigheter, forskare och avloppsreningsverk från sju östersjöländer. Projektet delades in i fyra arbetspaket med fokus på att kartlägga (1) utsläpp, miljörisker och konsumtion, (2) avancerad rening av avloppsvatten, (3) uppströmsåtgärder och (4) handlingsplan. I denna rapport presenteras rekommendationer på uppströmsåtgärder som kan vidtas för att öka medvetenheten hos såväl personal inom sjukvården som hos allmänheten kring läkemedels miljöpåverkan.


De totalt åtta rekommendationerna i denna rapport utgår från goda exempel i Sverige och består av åtgärder som kan implementeras i andra Östersjöländer. Rekommendationerna har delats upp i följande fyra fokusområden; utbildning, databaser och vägledningar, informationsspridning till allmänhet, och samarbete mellan intressenter och nyckelaktörer. Vissa rekommendationer går att genomföra utan stora utmaningar eller ekonomiska insatser medan andra rekommendationer kan kräva exempelvis ekonomiska investeringar eller förändring i lagar och förordningar.

Samarbetet i Sverige är en av de främsta orsakerna till de framsteg som gjorts för läkemedel i miljön. Till exempel är Läkemedelsverkets nystartade ”Kunskapscentrum för läkemedel i miljön” en bra plattform för olika aktörer att diskutera miljöfrågor kopplade till läkemedel. Bland alla de olika aktörer som är med i nätverket finns en känsla av en gemensam miljövision med gemensamma mål. Därmed är en rekommendation att Östersjöländerna undersöker möjligheterna att etablera liknande nationella kunskapscentra inom sina nationella läkemedelsmyndigheter. Även befintliga nätverk kan användas som utgångspunkt för att även involvera andra miljöfrågor relaterade till läkemedel och för att hitta nya samarbetsmöjligheter. Slutligen är samarbete mellan EU-länderna också avgörande för att framgångsrikt genomföra miljöaspekter i läkemedels livscykel.

Kontakt