Program för regional miljöövervakning i Östergötlands län, 2021-2026

Om publikationen

Löpnummer:
2020:24
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-985918-4-2
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
122
Publikationstyp:
Rapport

Miljöövervakning visar hur det står till med vår miljö och om vi är på väg åt rätt håll. Vi får underlag för att följa upp åtgärder, miljömål och miljökvalitetsnormer. Undersökningar ger oss viktig information om hur miljön förändras över tid och signaler om nya miljöhot. Resultaten från miljöövervakningen är därför grundläggande för miljöarbetet i stort.

De flesta undersökningar som genomförs av Länsstyrelsen Östergötland utförs i samarbete med andra aktörer. Viktiga samarbetspartners är till exempel nationella myndigheter, andra länsstyrelser, kommuner samt vatten- och luftvårdsförbund. Samarbete är viktigt för att vi ska få en helhetsbild av miljötillståndet.

Den regionala miljöövervakningen justeras vart sjätte år för att anpassas till nya krav och förändringar i omvärlden. I denna rapport presenteras det miljöövervakningsprogram som kommer att bedrivas i Östergötlands län under åren 2021 - 2026. Revideringen har gjorts utifrån riktlinjer från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Kontakt