Plan för restaurering av värdefulla sötvattenmiljöer i Östergötland

Om publikationen

Löpnummer:
2012:14
Diarienummer:
623-3731-11
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-308-4
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
206
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Naturvård i vattenmiljöer är eftersatt i Sverige. Vi har lång erfarenhet av vattenvårdsarbete med avseende på vattenkvalitet och i viss mån med avseende på bevarandet av enskilda arter, medan naturvård gällande fysiska miljöer i vatten har haft låg prioritet.

Detta till trots har många naturvårds- och fiskevårdsåtgärder genomförts i syfte att bevara och restaurera Östergötlands vattenmiljöer. Det finns dock ett mycket stort behov av fortsatt natur- och fiskevård i länet vilket beskrivs i denna rapport.

I den inledande delen ges en översiktlig beskrivning av förekomst och status i länet för värdefulla arter av fisk, kräfta och stormusslor knutna till limniska habitat. I rapporten återfinns även en beskrivning av fritids- och yrkesfisket utveckling i länet samt fisketurism. Rapporten beskriver även majoriteten av de åtgärder som redan är genomförda samt det framtida behovet av natur- och fiskevård. Urvalet av objekt grundas på de vattenmiljöer som har pekats ut som värdefulla ur ett nationellt och regionalt perspektiv. Dessa vatten beskrivs mer ingående i rapportens objektdel.

Den digra listan innehåller 134 åtgärdsobjekt. Här anges åtgärdsförslag översiktligt utan kostnadsuppskattning. Omfattningen visar dock på att det finns ett stort behov av medel för det framtida genomförandet. Exempelvis har över 600 vandringshinder dokumenterats inom länet.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland