Plan för myndighetsgemensamt uppdrag om information och vägledning i arbetet mot hedersrelaterad brottslighet

Om publikationen

Löpnummer:
2021:9
Diarienummer:
801-19879-20
ISBN/ISSN-nr:
978-91-89339-12-5
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
31
Publikationstyp:
Rapport

Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland har fått i uppdrag att samordna ett myndighetsgemensamt uppdrag om information och vägledning i arbetet mot hedersrelaterad brottslighet. Arbetet ska bedrivas under åren 2021 och 2022. En plan för myndigheternas arbete 2021–2022 ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 30 april 2021. Uppdraget ska slutredovisas den 16 juni 2023.

Planen för arbetet återfinns i denna skrivelse och är förankrad hos Barnafrid vid Linköpings universitet, Brottsoffermyndigheten, Socialstyrelsen, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten, samt Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden vid Utrikesdepartementet.

Målet med uppdraget är att främja tillämpningen av de nya bestämmelser som trädde i kraft den 1 juli 2020 rörande barnäktenskap, utreseförbud och straffskärpningsgrund för brott där motivet varit att bevara eller återupprätta heder. I förlängningen är målet att förebygga och bekämpa hedersrelaterad brottslighet och att barn och unga i målgruppen känner till sina rättigheter och vart de kan vända sig om de är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterad brottslighet. En förutsättning för det är att yrkesverksamma som möter målgruppen har den kunskap och kompetens som krävs.

Länsstyrelsen Östergötland är av uppfattningen att det behöver ske en konkret förbättring av arbetet på området. Genomförandet av denna plan och de produkter som tas fram måste bidra till en sådan förbättring och till att säkerställa alla barns och ungas mänskliga rättigheter, såsom ett liv fritt från våld och förtryck. Det är alla berörda myndigheters ansvar.

Kontakt