Övervakning av dagflygande storfjärilar i ängs- och betesmarker 2009-2012

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 19

Publikationstyp: Rapport

Rapporten innehåller resultat från det gemensamma delprogrammet ”Övervakning av storfjärilar i ängs- och betesmarker” och innefattar sex län: Östergötland, Örebro, Jönköping, Kronoberg, Blekinge och Skåne.

Totalt har 194 lokaler med tillhörande slingor inventerats i de sex länen under 2009-2012. Totalt har 38867 individer av 96 fjärilsarter varav 23 rödlistade noterats under inventeringarna.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland