Översiktlig inventering av kryptogamer i lövbestånd runt Sommen och Åtvidaberg

Om publikationen

Löpnummer:
1994:5
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
1994
Sidantal:
56
Publikationstyp:
Rapport

Detta arbete har utförts på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötlands län. Syftet med arbetet har varit att gå igenom ett 50-tal avgränsade lövskogsområden runt sjön Sommen och söder om Åtvidaberg samt bedöma dessa från naturvårdssynpunkt. Som underlag för denna bedömning har noteringar gjorts av kryptogamer, främst epifyter och en del vedlevande svampar. I första hand har hotklassificerade arter och signalarter noterats. För de mest intressanta områdena ges en del förslag på åtgärder för att bevara/utveckla naturvärdena. Några områden anser jag bör skyddas som naturreservat och detta redovisas under respektive objekt. Slutligen kommenteras de noterade signalarterna och hotklassade arterna med avseende på miljökrav, utbredning med mera. Totalt redovisas 46 olika objekt.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland