Östergötlands eklandskap i den fysiska planeringen

Om publikationen

Löpnummer:
2010:16
Diarienummer:
400-28088-09
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-267-4
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
71
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Östergötland är ett ekrikt län. Här finns Sveriges och Europas största koncentration av grova och gamla ekar. I länet finns 16 landskapsavsnitt som har så höga natur- kultur och rekreationsvärden att de är av nationellt och internationellt hög klass.

Planering i eklandskap kräver goda kunskaper om både ekmiljöernas värden, deras skötselbehov, traditionell planering och samspelet mellan människor, natur och betesdjur. Kultur- och samhällsbyggnadsenheten och Naturvårdsenheten på Länsstyrelsen Östergötland har därför tagit fram en rapport om eklandskapet i den fysiska planeringen, förhoppningen är att den ska öka kunskaperna och bidra till vägledning inom området. Rapporten utgör en del av landskapsstrategin för Östergötlands eklandskap.

I rapporten presenteras, utifrån de olika planeringsskedena, förslag och exempel på hur den fysiska planeringen kan vara ett medel för att bevara, utveckla och synliggöra eklandskapet. Det ges även fördjupade beskrivningar för ett antal områden där mer kunskap har varit speciellt efterfrågad till exempel detaljhänsyn vid uppväxta ekmiljöer, skötselaspekter och kompensationsåtgärder. Goda exempel presenteras fortlöpande i rapporten.

I rapporten konstateras att eklandskapet kan ge tydliga mervärden i planeringen. Det kan bland annat erbjuda attraktiva boendemiljöer med god tillgång till rekreationsytor, samtidigt som det kan bidra till stadens och landsbygdens ekologiska struktur.

Kontakt