Öka reproduktionen av vårlekande och varmvattenälskande fiskarter i Östergötlands skärgård

Om publikationen

Löpnummer:
2013:21
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-339-8
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
38
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2011 drivit projektet ”Klassning och skydd av lekområden för fisk” med medel från Havsmiljöanslaget. Målsättningen med projektet har varit att utvärdera åtgärdsmöjligheter för ökad rekrytering av vårlekande och varmvattenälskande fiskarter, så som abborre och gädda, i Östersjön. Samt att i möjligaste mån föreslå och initiera lämpliga åtgärder som främjar, skyddar och ökar kunskaperna om rekryteringen av dessa arter längs Östersjökusten.

Denna rapport har försökt ta ett helhetsgrepp på de frågor som rör rekryteringen av bland annat abborre och gädda. Inom projektet har åtgärdspotentialen för en rad kustmynnande vattendrag utvärderats. Utgångspunkten har varit att hitta lämpliga områden för att anlägga översvämningsvåtmarker anpassade efter gäddans krav på lekmiljö i anslutning till vattendrag där Östersjögäddor vandrar upp för lek.

I projektet utfördes även reproduktionsundersökningar i ett antal utvalda skärgårdsvikar. Av ett års undersökningar kan man dock inte dra några långtgående slutsatser av hur väl rekryteringen av olika fiskarter fungerar. Dessa undersökningar ska snarare ses som en punktinsats som tillsammans med andra undersökningar kan komma att visa på trender hos Östersjöns fiskbestånd.

I det fortsatta arbetet mot starka bestånd av gädda, abborre och andra vårlekande arter bedöms att ett fortsatt övergripande angreppsätt, som inkluderar övervakning av fiskbestånd, skydd av värdefulla reproduktionsmiljöer, lämpliga fiskeregleringar, fisketillsynsarbete och restaureringsåtgärder för att återfå förlorade reproduktionsområden, är rätt väg att gå. Man får inte heller glömma bort att skydd av lekmiljöer och fiskbestånd är av högsta prioritet. Det är alltid svårare att återfå fungerande lekmiljöer och starka fiskbestånd än att bevara de som fortfarande finns kvar.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland