Naturvårdsbranden i fjällmossens naturreservat

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
2
Publikationstyp:
Rapport

Skogsbranden var en vanlig och naturlig företeelse i våra nordiska barrskogsområden fram till att människan började påverka skogarna och förändra landskapet. Med jämna mellanrum tände blixten på och beroende på fuktighetsförhållandena i olika skogstyper så brann de olika ofta på olika ytor. Ett intervall på 20-50 år var det normala på de flesta skogstyper. Djur och växter som lever i dessa skogar har under årtusenden anpassat sig till dessa förhållanden och många är beroende av eldens omdanade effekt på trädslagsfördelning och de speciella livsmiljöer som branden skapar.

Det moderna skogsbrukets förändring av skogens struktur, brist på död ved och ett effektivt brandförsvar har reducerat antalet bränder till en bråkdel av det naturliga. Detta har medfört att många djur och växter har svårt att hitta sina livsmiljöer idag och flera arter blivit sällsynta, hotade eller till och med har dött ut från landet. För att möta detta hot och gynna de trängda arterna har Länsstyrelsen planerat att bränna i 1-2 naturreservat på 10-20 hektar varje år i några utvalda regioner av länet. Branden i Fjällmossens naturreservat var en av dessa planerade bränder.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland