Naturnära vägar till hälsa, hållbar tillväxt och utveckling - Regional strategi för att nå friluftsmålen i Östergötland 2020-2030

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
507-13398-19
ISBN/ISSN-nr:
978-91-985917-6-7
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
66
Publikationstyp:
Strategi
Framsida regional strategi för att nå friluftsmålen i Östergötland, bild på flicka i skogen

Länsstyrelsen Östergötland har i samverkan med länets kommuner, Region Östergötland och privata aktörer tagit fram en strategi för utveckling av friluftslivet i länet. Den ska ge stöd och vägledning för de aktörer som på olika sätt möjliggör människors utevistelse i länets natur- och kulturmiljöer. Förhoppningsvis kan friluftstrategin bli ett användbart verktyg för beslutsfattare och för personer som arbetar inom stads- och landsbygdsutveckling, naturturism och regional tillväxt.

Det övergripande målet med strategin är att möjliggöra naturupplevelser för alla och förhoppningen är att fler ska se vinningen och nyttan av aktiv utevistelse. Strategin tar också upp förslag på viktiga insatser som behöver göras för att vi i länet ska nå de tio nationella friluftslivsmålen till 2030.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland