Naturminnen i Östergötlands län – Inventering och uppdatering 1995

Om publikationen

Löpnummer:
1995:7
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
1995
Sidantal:
244
Publikationstyp:
Rapport

Naturminnen är en av sju former för att skydda natur enligt naturvårdslagen. Små områden (mindre en ett hektar), enstaka träd eller trädgrupper med mera kan av länsstyrelsen med stöf av 13 § naturvårdslagen fridlysas som naturminnen. Fridlysningen beror oftast på att objektet är väldigt gammalt, vackert eller har ett märkligt utseende.

Naturminnena i Östergötland inventerades senast 1978. Sedan dess har objekten bara besökts sporadiskt och ett stort behov fanns därför för att uppdatera kunskapen av länets naturminnen. En inventering och naturvärdesbedömning genomfördes därför under våren och försommaren 1995.

I Östergötland finns 96 naturminnen. De flesta är träd, men även några markområden har avsatts som naturminnen. En del träd har fridlysts i grupp vilket innebär att antalet naturminnen inte är samma som antalet delobjekt.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland