Naturinventering av Svartån med biflöden

Om publikationen

Löpnummer: 2002:4

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91-7488-064-0

Publiceringsår: 2002

Sidantal: 120

Publikationstyp: Rapport

Svartån med biflöden bildar ett av Östergötlands större vattendrag och sträcker sig genom den sydvästra delen av länet, från Sommen i söder till Roxen i norr. Inventeringen omfattar Svartåns huvudfåra, Lillån väster om Boxholm, Lillån öster om Boxholm, Åsboån, Kårarpsbäcken, Skenån, Födekullabäcken, Lillån i Linköpings och Mjölby kommun och Kapellån. Vattendragen ändrar karaktär med det omgivande landskapet - här finns forsande, smala sträckor och dammliknande partier med lugnflytande vatten i omväxlande omgivningar, från våtmarker till lummiga lövskogsraviner.

I rapporten ges för första gången en samlad bild av Svartåsystemet och dess rika djur- och växtliv. Beskrivningen av vattendragens naturvärden ges dels i den allmänna delen med fokus på sällsynta och hotade arter, dels ur ett geografiskt perspektiv i katalogdelen, där 70 naturvärdesobjekt i och längs med å-systemet beskrivs och klassificeras. Kunskapen som presenteras i rapporten ska kunna användas i planeringsarbete och som underlag för beslut i olika natur- och miljövårdsfrågor. Med en samlad bild över åns naturvärden blir det också lättare att peka på områden och organismgrupper som bör undersökas ytterligare eller som bör prioriteras i framtida skyddsarbete.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland