Nätprovfisken i Roxen och Glan 2010

Om publikationen

Löpnummer:
2011:15
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-282-7
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport

Under slutet av augusti och början av september 2010  genomfördes standardiserade provfisken i Roxen och Glan. Syftet var dels att skapa underlag för en fiskevårdsplan för Roxen och dels inleda en mer fördjupad och återkommande miljöövervakning av sjöarna än den provtagning som har skett  hitintills. Två tidigare provfisken har utförts i sjöarna, ett år 1990 och ett år 2001. Det senare av de två har använts som jämförelsematerial för årets provfiske. Som ett viktigt komplement till fisket med nät har även åldersprovtagning och åldersanalys av ett flertal individer av abborre, gös och mört i vardera sjön utförts. 

Resultatet från det standardiserade provfisket i sjön Roxen visar att abborren minskat statistiskt signifikant i fångsten och att dödligheten är stor hos individer som är längre än 200 mm. Det tycks även ha skett en förskjutning i åldersammansättningen (storlekssammansättningen) eftersom färre större abborrar fångades vid årets provfiske i . Gös‐ och norsbeståndet tycks vara fortsatt svaga. Gersen har liksom abborren minskat i fångsten, vid årets fiske fångades knappt hälften så mycket gers (i vikt räknat) som vid 2001 års nätprovfiske och förändringen är statistiskt signifikant. Förutom ovanstående faktum synes fiskbeståndet tämligen oförändrat i storleksfördelning och artsammansättning. Roxens ekologiska status bedömdes enligt bedömningsgrunderna som måttlig.

I Glan visade det sig att den viktmässiga fångsten också var mindre jämfört med 2001 års fångst. Främst har mörten minskat sin viktandel i fångsten men även gers och benlöja har minskat och resultatet är statistiskt signifikant. Både abborren och gösen tycks ha ökat i storlek samtidigt som de antalsmässigt har blivit färre. Glans ekologiska status bedömdes enligt bedömningsgrunderna som god.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland