Nationell övervakning av dagaktiva fjärilar – Utvärdering och förslag till utformning av en volontärbaserad övervakning

Om publikationen

Löpnummer:
2007:23
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-206-3
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
31
Publikationstyp:
Rapport

Då insekterna är den överlägset artrikaste organismgruppen är det nödvändigt med en övervakning av tillståndet för insekterna för att kunna följa förändringar i den biologiska mångfalden. Dagfjärilar är förmodligen en av de lämpligaste insektgrupperna för miljöövervakning då de är representativa för en stor del av övriga terrestra insektsgrupper, lätta att artbestämma och snabbt reagerar på förändringar.

Tack vare flera nya svenska bestämningsböcker för dagfjärilar, upprättandet av det internetbaserade rapportsystemet Artportalen och flera ideella inventeringsprojekt har intresset för dagfjärilar ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet. Det finns därför goda förutsättningar för att starta en nationell miljöövervakning av dagfjärilar med hjälp av ideella krafter i Sverige. Liknande övervakningsprojekt bedrivs redan framgångsrikt i bland annat Storbritannien och Nederländerna. På uppdrag av Naturvårdsverket har Länsstyrelsen Östergötland därför utvärderat möjligheterna till en nationell volontärbaserad miljöövervakning av dagaktiva fjärilar på landskapsnivå och tagit fram ett förslag till löpande programverksamhet. Det övergripande syftet med en sådan övervakning är att erhålla data om trender för nationella populationer av dagfjärilar.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland