Narkotikaspår i avloppsvatten 2018

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport

Det regionala ANDT-rådet erbjöd samtliga länets kommuner att delta i mätningar av narkotikaspår i avloppsvatten under 2017-2018. Samtliga länets kommuner beslutade att delta. Tre provtillfällen genomfördes under 2018 och analyserades av Swetox i Södertälje.

Mätningarna säger inget om hur många som använder narkotika i respektive kommun. Mätningarna kan endast visa hur många mikrogram/kubikmeter vatten per 1 000 invånare som finns i avloppsvattnet. Det innebär att det inte heller går att utläsa något om ålder eller kön på användarna.

Det mätningarna visar är att det finns spår av narkotika i samtliga deltagande kommuners avloppsvatten. Liksom föregående år är cannabis vanligast förekommande men även spår av amfetamin, vilket återfinns i varierande omfattning i samtliga kommuner. När det gäller kokain finns även det över hela länet men i mindre omfattning.

Mätningarna kan användas som komplement till andra kartläggningar och tillsammans kan dessa ge en bild av hur narkotikasituationen är i kommunen. Denna kartläggning visar att det finns bruk av narkotika i samtliga kommuner och därmed bör alla kommuner vidta insatser för att nå det nationella och regionala målet ”Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk”.

Kontakt