Miljöövervakning av Östergötlands kalktorrängar uppföljning 2006-2007

Om publikationen

Löpnummer:
2007:17
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-198-1
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
238
Publikationstyp:
Rapport

Under somrarna åren 2006 och 2007 genomfördes den första uppföljningen inom ramen för miljöövervakningen av Östergötlands kalktorrängar. Syftet med miljöövervakningen av länets kalktorrängar är att kunna upptäcka och följa långsiktiga förändringar och skeenden i denna speciella naturtyp.

Resultaten av uppföljningen visar på en svagt positiv trend vad gäller hävdstatusen på länets kalktorrängar. Hela 62 procent av lokalerna hävdades och den ohävdade arealen uppgick till endast 16 procent. Antalet hävdade lokaler har ökat från 19 till 23 stycken.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland