Miljöövervakning av Östergötlands kalkkärr - uppföljning 2006

Om publikationen

Löpnummer:
2007:19
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-202-5
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
133
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen i Östergötlands län uppdrog åt SUNDH MILJÖ, Falköping, att återinventera cirka 30 rikkärr under sommaren 2006. Syftet med inventeringen var att dokumentera förändringar i kärren som har en värdefull flora och fauna. Inventeringen har omfattat flygbildorientering och fältarbete med uppsökning av permanentmarkerade linjer med provytor. Vegetationen i provytorna har undersökts med rutram. Utgångspunkten för projektet har varit en inventering av rikkärr utförd av Anders Tingvall, Hamrakonsult 1998. Resultatet av inventeringen redovisas genom områdesbeskrivningar, fotografier och bilaga som innehåller uppdateradekartor över igenväxning, fuktighet, värden och linjer med mera.

Alla rikkärr i årets inventering är beroende av åtgärder kopplade till skötseln av kärren i form av bete, slåtter, röjning och gallring. Trots att flera av de mest exklusiva rikkärren är säkerställda som naturreservat och Natura 2000 finns ett stort behov av praktiska åtgärder i dessa och många andra objekt. En av flera viktiga åtgärder är att bekämpa bladvass i områden där det är problem med denna och där insatsen gör naturvårdsnytta. Vassröjning i kombination med nötbete rekommenderas om detta är möjligt att genomföra. Särskilt känsliga partier såsom källor och kalktuffytor bör dock undantas med hänsyn till markkänslighet, betesdjuren och Vertigo ssp.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland