Miljöövervakning av biotoper med gamla ekar i Östergötland

Om publikationen

Löpnummer:
1998:1
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
1998
Sidantal:
15
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen i Östergötlands län redovisar i denna rapport programmet för övervakning av ekbiotoper och de resultat som erhållits vid etableringen. Anledningen till att resurser läggs på att övervaka denna biotop är dess stora innehåll på arter och speciellt rödlistade arter samt att man idag ser ett antal hot mot ekarna och deras organismer. Hoten utgörs av igenväxning av ekhagmarker, fragmentering/nedhuggning och luftföroreningar.

Syftet med den föreslagna övervakningen är att mäta om naturkvalitéerna i några av de värdefullaste områdena med gamla ekar förändras.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland