Miljöhänsyn vid dammar och kraftverk

Om publikationen

Löpnummer:
2015:1
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-374-9
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Rapport

Vatten är en fantastisk resurs. Vatten ger oss möjlighet till rekreation, dricksvatten, fisk att äta och förnybar el. Vårt beroende av vatten har också skapat värdefulla kulturmiljöer. Under vattenytan finns ett myller av liv i rörelse. Fiskar och andra djur knutna till vatten behöver precis som flyttfåglar ta sig till olika områden för att överleva och föröka sig. Om fiskar hindras av dammar och kraftverk riskerar fiskbestånd att försvagas eller i vissa fall försvinna.

Ål är en fiskart som behöver ta sig långa sträckor för att fortplanta sig. Hinder i vattnet har bidragit till att ålen idag är nära utrotning. Öring har försvunnit från många bäckar och sjöar på grund av vandringshinder. Det har inneburit att flodpärlmusslan, som är beroende av öringen, också försvunnit. Men även våra vanligaste fiskarter som abborre, mört och gädda vandrar – för att övervintra, söka föda och leka.

Den här broschyren ger råd till dig som har ett vattenkraftverk eller en damm som hindrar fisk och andra djur från att ta sig förbi. Med rätt kunskap kan vattenanläggningar anpassas så att levande vattenmiljöer återskapas och kulturmiljöer bevaras.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland