Miljö och klimatdialog - broschyr

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
14
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Bild på broschyrens framsida

För att främja arbetet inom miljö och klimat har flera åtgärdsprogram och handlingsplaner arbetats fram under de senaste åren. Åtgärdsprogrammen och handlingsplanerna inom miljömålen, vattenförvaltningen, klimatanpassning och vattenförsörjning kompletterar varandra och samverkan inom dessa områden är en förutsättning för att åstadkomma ett effektivt åtgärdsarbete med goda resultat. Vi behöver nå de nationella miljömålen till år 2020, uppnå en god vattenstatus, försäkra oss om en god dricksvattenförsörjning och anpassa samhället till klimatets förändringar. Därför är det viktigt att förbättra samverkan kring länets åtgärder.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland