Marin miljöövervakning av vegetationsklädda havsbottnar 2013

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 80

Publikationstyp: Rapport

Bild på rapportens framsida.

Rapporten redovisar resultaten från transektinventeringar av undervattensvegetation på bottnar i Östergötlands och södra Sörmlands skärgårdar. Inventeringen utgör det sjunde året i det regionala miljöövervakningsprogrammet för grunda vegetationsklädda havsbottnar. Inventeringen har utförts av Jonas Edlund (Litoralis naturvårdskonsult) och Eva Siljeholm (Zostera) på uppdrag av Länsstyrelsen Östergötland. Fältarbetet genomfördes under augusti 2013.

Övervakningsprogrammet består av elva stationer. Varje station utgörs i sin tur av tre transekter. Under 2013 inventerades fem stationer, det vill säga femton transekter. Två av stationerna är referenser som besöks årligen medan resterande inventeras vart tredje år.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland