Marin miljöövervakning av vegetationsklädda bottnar 2019

Om publikationen

Löpnummer:
2020-16
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-985919-6-5
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
71
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten redovisar resultaten från transektinventeringar av undervattensvegetation på bottnar i Östergötland skärgård sensommaren 2019. Inventeringen utgör det trettonde året i det regionala miljöövervakningsprogrammet för grunda vegetationsklädda havsbottnar och har utförts av Jonas Edlund (Litoralis Natur AB) och Eva Siljeholm (Zostera) på uppdrag av Länsstyrelsen Östergötland. Arbetet har finansierats av Länsstyrelsen med stöd av Motala ströms vattenvårdsförbund och Norrköpings kommun.

Övervakningsprogrammet består av elva stationer. Varje station utgörs i sin tur av tre transekter. Under 2019 inventerades tre stationer, det vill säga nio transekter.

Kontakt