Marin miljöövervakning av vegetationsklädda bottnar 2014

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 85

Publikationstyp: Rapport

Bild på rapportens framsida.

Rapporten redovisar resultaten fran transektinventeringar av undervattensvegetation på bottnar i Östergötland skärgård. Inventeringen utgör det åttonde året i det regionala miljöövervakningsprogrammet för grunda vegetationsklädda havsbottnar. Inventeringen har utförts av Jonas Edlund (Litoralis naturvårdskonsult) och Eva Siljeholm (Zostera) på uppdrag av Länsstyrelsen Östergötland. Arbetet har finansierats av Länsstyrelsen med stöd av Norrköpings kommun. Fältarbetet genomfördes under augusti 2014.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland