Levande eklandskap i Östergötland - regional landskapsstrategi 2008-2015

Om publikationen

Löpnummer:
2007:22
Diarienummer:
511-16675-06
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-205-6
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport

Regeringen gav 2006 sju länsstyrelser i uppdrag att utveckla regionala landskapsstrategier med utgångspunkt i miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv. Länsstyrelsen i Östergötland har tagit fram denna landskapsstrategi som behandlar Östergötlands eklandskap.

 • Strategin syftar till att få aktiva och levande eklandskap genom:
  • ekologiskt, ekonomiskt och socialt uthålligt mångbruk av ekmiljöer
  • god samverkan mellan markägare, brukare, myndigheter och andra aktörer
  • sektorsöverskridande, effektivt myndighetsarbete
  • lokal delaktighet
  • ekologisk funktionalitet i värdetrakter (landskapsavsnitt med koncentrationer av ekmiljöer)

Länsstyrelsen har haft tre utgångspunkter:

 1. bra balans mellan bevarandeaspekter och nyttjande,
 2. helhetssyn på landskapet samt
 3. involvering av berörda sektorer.

En övergripande strävan har varit hållbart nyttjande av landskap. Med helhetssyn menar Länsstyrelsen här att alla bevarande och brukandevärden i landskapet beaktas integrerat – naturvärden, kulturmiljövärden, rekreationsvärden, folkhälsoaspekter, skogs- och jordbruk, besöksnäring, boende, landsbygdsutveckling, livsmedelsproduktion, med mera.

I eklandskap är det särskilt viktigt att betona vikten av en ekonomiskt uthållig betesdrift för bevarandet av övriga värden.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland