Landskapskartering av gamla träd och alléer i Östergötland 2001

Om publikationen

Löpnummer:
2001:11
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
91-7488-051-9
Publiceringsår:
2001
Sidantal:
21
Publikationstyp:
Rapport

Grova och håliga träd är viktiga miljöer för en mängd olika organismer. Förändringarna i landskapsbilden det senaste seklet har dock lett till att miljöer med sådana träd blivit färre och att avstånden mellan dem har ökat, med påföljden att många arter knutna till sådana miljöer idag är sällsynta och hotade.

För naturvården i Östergötland är det därför angeläget att få en bild av var och i vilken utsträckning dessa träd förekommer i länet. 1998 startade projektet Landskapskartering av gamla träd och alléer i Östergötland. Projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Östergötland, Länsarbetsnämnden, Östergötlands Naturalhistoriska Förening (ÖNF) och arbetsförmedlingarna i länet. Karteringsarbetet utförs av arbetslösa som av arbetsförmedlingarna anvisats arbetspraktikplats i projektet, varvid projektets kostnader för projektledning, resor, administration m.m. betalas av berörda kommuners arbetsförmedlingar.

Syftet med projektet är att på sikt kartlägga alla grova träd, hålträd, alléer och områden med bestånd av yngre ekar i länet.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland