Läget i länet - tillståndet för Östergötlands arter och naturtyper

Om publikationen

Löpnummer:
2014:1
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-342-8
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport

Den här rapporten är den tredje i serien om ”Läget i länet” som Länsstyrelsen ger ut och beskriver ytterligare en del av miljösituationen i Östergötland. Denna rapport är fokuserad på trenderna för framförallt djur, växter och naturtyper på landsidan och de fyra kapitlen omfattar fyra av miljökvalitetsmålen: Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Innehållet i rapporten bygger dels på data insamlade i Länsstyrelsens regi men även information från andra statliga myndigheter och i vissa fall länets kommuner. En stor del av länets data kommer från en verksamhet som kallas ”Regional miljöövervakning”. Denna verksamhet syftar till att följa hur trenderna för olika företeelser inom natur, kultur och miljöområdena ser ut. Dessa resultat används bland annat till att följa upp miljömål och vid olika typer av åtgärder för att förbättra situationen i vår natur och miljö.

Denna rapport är en del av Länsstyrelsens satsning för att öka kunskapen och medvetenheten om länets biologiska mångfald. Tillsammans kan vi verka för att vårda, bevara och förbättra livsmiljöerna för länets växter och djur.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland