Kustfåglar i Östergötland - inventeringar 2013 - 2019

Om publikationen

Löpnummer:
2019:16
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-985268-1-3
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
128
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport redovisar de inventeringar av kustfåglar som Länsstyrelsen genomfört under åren 2013-19 och är en uppföljning av tidigare inventeringsrapporter i Östergötlands skärgård. Dryga 40 år har nu gått sedan den första rapporten från 1978. Efter den finns mer omfattande rapporter från åren 1981, 1997 samt 2007-2010. Syftet med inventeringarna är dels att vara en del i miljöövervakningen av kust och hav och dels att tjäna som underlag inför revidering av fågelskyddsområden. Den ska också tjäna som aktuellt underlag vid regional och kommunal naturvårdsplanering samt vid miljökonsekvensutredningar.

Under 2013 till 2019 har Länsstyrelsen genomfört:
1. en större inventering 2017 av alla fågelskyddsområden och ett stort antal andra öar och arkipelager (i maj och juni) som inventerats tidigare. Totalt inventerades nästan 2000 öar och skär och här noterades totalt drygt 8300 fågelpar.
2. Inventering av 41 fågelskär (trutskär) i yttersta havsbandet i juni 2013, 2016 och 2019.
3. Inventering av 12 kustfågelrutor (2x2 km) årligen i maj 2015-2019, som en del i ett nationellt gemensamt program för övervakning av kustfåglar.

För många arter har relativt stora förändringar skett och många av dem har sannolikt med förändringar i födounderlag att göra. Även andra faktorer som t.ex. predation spelar in. Efter alla dessa år som Länsstyrelsen följt kustfågelbestånden kan konstateras att fåglarna är en bra indikator på förändringar i miljön. Bland arter som ökat kraftigt är småfiskätare som t.ex. fisk- och silvertärna, stor- och småskrake, storskarv samt tordmule. Till förlorarna hör gråtrut, silltrut, havstrut och ejder.

Arter som har ökat under dessa år är knölsvan, storskarv, grågås, gravand, snatterand, skedand, gräsand, kricka, knipa, storskrake, småskrake, rödbena, fiskmås, skrattmås, fisktärna, silvertärna, tordmule och sillgrissla.

Relativt oförändrade eller stabila är skäggdopping, vigg, strandskata, större strandpipare, drillsnäppa och kustlabb.

Minskande är svärta, roskarl, havstrut, gråtrut, silltrut, skräntärna och tobisgrissla.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland