Kustfåglar i Östergötland - inventeringar 2007 och 2010

Om publikationen

Löpnummer:
2012:7
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-301-5
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
108
Publikationstyp:
Rapport

2007 och 2010 genomförde Länsstyrelsen inventeringar av häckande kustfåglar i Östergötlands skärgård. 2007 var inventeringen omfattande med syfte att kartlägga det häckande beståndet av kustfåglar, dels som ett led i den regionala miljöövervakningen, dels som ett underlag för revidering av fågelskyddsområdena. Tidigare har liknande inventeringar gjorts 1981 och 1997. 2010 inventerades 41 utvalda fågelskär med kolonier av gråtrut. Inventeringarna har finansierats av Naturvårdsverket genom anslag för regional miljöövervakning och uppföljning av skyddade områden.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland