Kiselalger i Östergötlands län 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2019:19
Diarienummer:
ISBN/ISSN-nr:
978-91-985268-4-4
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Rapport
Bild på rapportens framsida.

Länsstyrelsen har sedan 2007 genomfört kiselalgsundersökningar i Östergötland som en del i den regionala miljöövervakningen. Man kan med resultaten bedöma vattenkvaliteten och den ekologiska statusen i de vattendrag man tittar på. Man använder även resultaten för uppföljning av miljömålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Bara naturlig försurning.

2018 undersöktes 11 lokaler runt om i Östergötland av Medins Havs- och Vattenkonsulter AB. Efterföljande resultatrapport redogör för resultaten från denna undersökning.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland