Kiselalger i Östergötlands län 2018

Om publikationen

Löpnummer: 2019:19

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-985268-4-4

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 52

Publikationstyp: Rapport

Bild på rapportens framsida.

Länsstyrelsen har sedan 2007 genomfört kiselalgsundersökningar i Östergötland som en del i den regionala miljöövervakningen. Man kan med resultaten bedöma vattenkvaliteten och den ekologiska statusen i de vattendrag man tittar på. Man använder även resultaten för uppföljning av miljömålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Bara naturlig försurning.

2018 undersöktes 11 lokaler runt om i Östergötland av Medins Havs- och Vattenkonsulter AB. Efterföljande resultatrapport redogör för resultaten från denna undersökning.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland