Kiselalger i Östergötlands län 2015-2017

Om publikationen

Löpnummer:
2019:18
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-985268-3-7
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
74
Publikationstyp:
Rapport
Bild på rapportens framsida.

Länsstyrelsen har sedan 2007 genomfört kiselalgsundersökningar i Östergötland som en del i den regionala miljöövervakningen. Man kan med resultaten bedöma vattenkvaliteten och den ekologiska statusen i de vattendrag man tittar på. Man använder även resultaten för uppföljning av miljömålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Bara naturlig försurning.

2017 undersöktes 10 lokaler runt om i Östergötland av Medins Havs- och Vattenkonsulter AB. Resultatrapporten redogör för resultat under den senaste treårsperioden 2015–2017 då totalt 18 lokaler undersökts. Rapporten innehåller även jämförelser med tidigare undersökningar.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland