Kartläggning av utbredningsområdet för större grysnäcka (Vertigo moulinsiana) i Skåne 2014

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
512-3442-14
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
10
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport sammanfattar utbredningsområdet hos Vertigo moulinsiana i Sverige, efter eftersök 2014 av eventuella okända förekomster. Rapporten ger underlag för bedömning av behov av framtida uppföljning och behov av formellt skydd av områden för arten. Vertigo moulinsiana är en landsnäcka som endast förekommer i Europa och arten har särskilt skydd genom EU:s art och habitatdirektiv. Fram till 2007 var V. moulinsiana bara känd från en nutida förekomstlokal i Sverige, vid Yddingesjön i Skåne. Inventeringar under 2007 och 2008 visade dock på ytterligare minst 6-7 förekomstlokaler spridda kring den kända lokalen, som mest på mer än 10 km avstånd från denna. De nya fynden medförde en ändring av hotkategori i 2010 års rödlista, från kategori EN (starkt hotad) till kategori VU (sårbar). Endast två av lokalerna ligger i skyddade områden (två N2000-områden varav ett även är naturreservat). Starka populationer finns på tre av lokalerna, en i N2000-området Yddingen, medan de övriga två saknar skydd.

Kontakt