Inventering av svampar i utvalda skogsområden på Omberg 2000

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2000
Sidantal:
27
Publikationstyp:
Rapport

Sammanlagt 19 områden på Sveaskogs marker har inventerats. Dessutom har inventering skett i referensområdet Ombergsliden NR. Besöken gjordes under perioden 18 juli - 7 oktober 2000.

Varje område besöktes vid 3 tillfällen under säsongen, med cirka 1 månads mellanrum. Ett besök har i snitt varat cirka 2 timmar, med vissa avvikelser beroende på svamptillgång och områdets storlek.

Undersökningarna har i huvudsak inriktats på marksvampar, men även andra svampar som kunnat artbestämmats i fält har noterats. Eftersom avgränsningen mellan marksvampar och övriga inte alltid lätt låter sig göras, tillämpas ingen sådan uppdelning i denna redovisning.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland