Inventering av snäckor i fem östgötska rikkärr - Utförd 2006 och 2009

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
6
Publikationstyp:
Rapport

Uppföljning av landsnäckfaunan har påbörjats i fem av de rikkärrsobjekt som restaurerades inom projektet ROSORIS. Uppföljningen är främst inriktad på Art- och habitatdirektivsarterna Vertigo geyeri och V. angustior. Syftet är att följa upp populationerna återkommande för att kunna avgöra om restaureringsåtgärderna på lång sikt kan bidra till en förbättrad lokal bevarandestatus hos arterna. I tre objekt med uppföljningsstart år 2006 gjordes uppföljande inventering under hösten 2009. Utifrån detta första uppföljningstillfälle går det inte att avgöra om åtgärderna gynnat arterna.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland