Inventering av skalbaggar i Ycke naturreservat

Om publikationen

Löpnummer:
1994:4
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
1994
Sidantal:
9
Publikationstyp:
Rapport

Denna inventering av skalbaggar i Ycke naturreservat utfördes under 1993. Reservatet ligger väster om Ulrika i Östergötland. Inventeringen omfattar insamling med fyra olika fällor samt kvällshåvning. Fällorna placerades ut på döda träd och under tickor.

Flera hotade och intressanta arter hittades i området. Detta trots en begränsad gånginsats och de ogynnsamma väderförutsättningar för sådana här undersökningar som rådde under sommaren 1993. Resultaten visar på att området har naturskogskaraktär, då flera av de funna arterna är knutna till skogar med mycket död barrträdsved rik på mycel och med tickor på.

De mest anmärkningsvärda fynden i denna inventering är följande skalbaggearter: fuktbaggarna Cryptophagus micaeus och Pteryngium crenatum, trägnagaren Dorcatoma punctualata, mörkbaggen Ostoma ferruginea.

De funna arterna har troligtvis förutsättningar att leva kvar i området, speciellt om den så kallade skyddszonen får utvecklas fritt och på sikt få liknande kvalitéer som kärnområdet. Områden av denna ringa storlek är sårbara mot naturliga slumpartade företeelser som skogsbränder och stormar. Därför bör man skapa fler liknande områden i reservatets närhet där arterna kan överleva dessa händelser och senare återkolonisera ifrån.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland