Inventering av häckande fåglar på 27 strandängar i Östergötlands län 1998

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
1999
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport

Som ett led i våtmarksarbetet 1995 startade Länsstyrelsen 1996 ett strandängsprojekt. Syftet var att restaurera och förbättra skötseln av strandängarna i länet. I Norrköpings kommun genomfördes projektet i samarbete med Norrköpings kommun. För att senare kunna utvärdera de insatta skötselåtgärderna genomfördes under 1996, en inventering av häckande strandsängsfåglar på de 27 strandängar som ingick i projektet. Inventeringen genomfördes innan några restaureringsåtgärder satts in. Under 1998 gjordes en uppföljning enligt samma metodik som använts 1996.

Totalt hittades under inventeringen 1998 drygt 50 revir av tofsvipa, cirka 25 av rödbena, drygt 50 spelande enkelbeckasiner, sju sånglärkerevir, drygt 120 av ängspiplärka, cirka 30 av gulärla, omkring 45 av buskskvätta, fler än sex av sävsångare och minst 40 sävsparvrevir.

För de båda hävdgynnade vadarterna tofsvipa och rödbena kunde mellan inventeringstillfällena knappa fördubblingar av antalet revir konstateras. Vidare ökade antalet spelande enkelbeckasiner till drygt det dubbla medan de andra arterna uppvisade mindre populationsförändringar.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland