Inventering av grunda havsvikar i Östergötlands län

Om publikationen

Löpnummer:
2007:4
Diarienummer:
511-13280-03
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-184-1
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
433
Publikationstyp:
Rapport

Sammanfattningsvis visar resultaten från denna studie att den varierade och örika skärgården i Östergötland i jämförelse med exempelvis Södermanlandskusten (Länsstyrelsen i Södermanlands län 2002) har förhållandevis många opåverkade vikar med stora naturvärden. Sammanlagt 201 vikar inventerades från båt under perioden 18 augusti till 1 september 2003. Av dessa har 171 stycken klassats som grunda havsvikar. Sju av dessa inventeras inte då de ej kunde nås med båt. De återstående 164 redovisas i denna rapport. Vikarna har inventerats och naturvärdesbedömts i fyra klasser. De 9 värdefullaste vikarna har fått naturvärdesklass 1 (Mycket högt naturvärde) - fem i Söderköpings och fyra i Valdemarsviks kommun. Två av dessa finns kring Aspöja.

Naturvärdesklass 2 (Högt naturvärde) har 19 områden bedömts ha. Ett antal vikar, närmare bestämt 14 stycken, pekas ut som av stor betydelse som fiskreproduktionslokaler. Vår förhoppning är att merparten av de vikar som vi pekar ut som särskilt skyddsvärda, beroende på höga naturvärden och/eller av stor vikt för fiskreproduktion, ska studeras mer ingående och utifrån dessa resultat skyddas för framtiden.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland