Inventering av grön flodtrollslända Ophiogomphus cecilia 2015 – metodiktest, förstudie och första provtillfälle inom biogeografisk uppföljning

Om publikationen

Löpnummer:
2016:8
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-408-1
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
68
Publikationstyp:
Rapport

För arter som ingår i EUs habitatdirektiv ska bevarandestatus rapporteras till EU vart 6:e år. För att en tillförlitlig och effektiv rapportering ska kunna göras bedriver Naturvårdsverket två uppföljningsprojekt: uppföljning i skyddade områden och biogeografisk uppföljning. Syftet med den biogeografiska uppföljningen är att på nationell nivå, både i och utanför skyddade områden, samla in tillräckligt med data för att kunna uppskatta populationsstorlek och utbredningsområde för de ingående arterna. Länsstyrelsen Östergötland ansvarar för delsystemet ”Trollsländor och dykarskalbaggar”.

Sommaren 2015 genomfördes en inventering av grön flodtrollslända som syftade till att testa inventeringsmetodik och fungera som förstudie inför den biogeografiska uppföljningen av arten. I denna rapport redovisas resultaten från inventeringen och rekommendationer ges kring strategi och metodik för den biogeografiska uppföljningen av arten.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland