Inventering av grön flodtrollslända, grön mosaikslända och hårig strimbock 2019

Om publikationen

Löpnummer:
2020:11
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-985919-1-0
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport

För arter som ingår i EUs habitatdirektiv ska bevarandestatus rapporteras till EU vart 6:e år. För att på nationell nivå samla in tillräckligt med data för att kunna uppskatta populationsstorlek, utbredningsområde och status för de ingående arterna bedriver Naturvårdsverket så kallad biogeografisk uppföljning. Länsstyrelsen Östergötland ansvarar på uppdrag av Naturvårdsverket för biogeografisk uppföljning av delsystemet ”Trollsländor och dykarskalbaggar”. Under 2019 genomfördes inventeringar i norra Norrland av två av arterna i delsystemet, grön flodtrollslända Ophiogomphus Cecilia och grön mosaikslända Aeshna viridis, samt en art som förväntas bli en del av delsystemet, hårig strimbock Macroplea pubipennis. I denna rapport redovisas resultaten från inventeringen.

Inventeringen av grön flodtrollslända syftade framförallt till att undersöka om arten förekommer i Byske och Åby älvar genom eftersök av larvskinn av arten på totalt 13 lokaler. Dessutom återinventerades tre tidigare kända förekomstlokaler i Piteälven, samt att Lillpiteälven undersöktes översiktligt på lämpliga miljöer för arten genom besök på fem lokaler. Grön flodtrollslända påträffades inte i Byske och Åby älvar, men flera av de undersökta lokalerna bedömdes vara lämpliga för arten. I Lillpiteälven kunde däremot inte några lämpliga miljöer för arten påträffas. I Piteälven återfanns arten på alla de tre undersökta lokalerna.

Inventeringen av grön mosaikslända syftade till att undersöka om arten finns mellan landets nordligaste lokal mellan och Kalix och Haparanda och den näst nordligaste vid Sundsvall. Den undersökta lokalen är belägen vid Vindelälven nära Rusksele och har ett stort bestånd av vattenaloe, en växt som grön mosaikslända gärna lägger sina ägg på. Arten påträffades inte.

Hårig strimbock påträffades som ny för Sverige 2018. Under 2019 återinventerades arten i norra Bottenviken på fyra av de lokaler som den påträffades på under 2018. Arten återfanns på alla de undersökta lokalerna och bedöms där vara bofast och reproducerande. Det finns förmodligen ett stort mörkertal av arten i norra Bottenviken. Inventeringen fungerade även som ett metodiktest för uppföljning av arten. Visuell observation via snorkling bedömdes vara den mest effektiva metoden.

Kontakt