Inventering av fiskförekomst med eDNA i Svartån, Östergötlands län

Om publikationen

Löpnummer:
2019:11
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-985269-6-7
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport

Akvatiskt miljö-DNA eller eDNA har under det senaste decenniet visat sig vara ett lovande verktyg för inventering av vattenorganismer för miljöövervakning.

Metoden bygger på det faktum att alla levande organismer kontinuerligt avger genetiska avtryck i form av slem, avföring, respiration, svett och döda celler i vattenmiljön. Ur en halvliter vatten kan detta genetiska material utvinnas och genom molekylära analyser ange vilka arter som finns sig i vattenmiljön, utan att man varken behöver se dem eller fånga dem. Eftersom eDNA i vatten är kortlivat ger analyserna en bild av artförekomst i nutid.

AquaBiota har på uppdrag av Länsstyrelsen Östergötland utfört en pilotundersökning av fiskarternas förekomst i Svartån med hjälp av akvatiskt eDNA genom flerartsstudie (metabarkodning). I arbetet har också ingått att utvärdera eDNA som miljöövervakningsmetod. Fältarbetet utfördes i maj 2017 och de genetiska proverna analyserades senare under året genom att i huvudsak använda genetisk markör 1 för alla provpunkter samt markör 2 för tre av provpunkterna.

Sammanlagt detekterades 21 fiskarter på tio lokaler och tolv provpunkter i Svartån. Det kan jämföras med sammanslagna data från flera år från elfiske-/nätfiskerapporter som gav 15 fiskarter i Svartån.

Öring detekterades endast nära sjön Sommens utlopp uppströms om kraftverken i Boxholm och det visar att arten har problem att återkolonisera vattnen nedströms vandringshindren. Asp detekterades i två av lokalerna.

Ett intressant fynd var unika sekvenser som matchade silverkarp/marmorkarp på två av lokalerna i Lillåns biflöde. Denna karpfisk kan möjligtvis ha släppts ut från en damm eller ett akvarium och överlever troligtvis inte kallt vatten under vintern.

eDNA-analys har hög potential som effektivt icke-destruktivt verktyg för inventering av fiskartsammansättning över stora geografiska områden på kortast möjliga tid. Metoden är mycket känslig och kan upptäcka arter som är nyetablerade, sällsynta eller som undgår traditionella provfisken. eDNA ger svar på vilka arter som förekommer och vilka arter som uppvisar högst biomassa i ett givet område. eDNA ger däremot inte svar på antalet individer, könsfördelning eller ålder på fiskar.

Kontakt