Inventering av den dagaktiva fjärilsfaunan i ängs- och hagmarker i Motala kommun 1995

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
1995
Sidantal:
11
Publikationstyp:
Rapport

Trettiotvå ängs- och hagmarker i Motala kommun inventerades med avseende på dagaktiva storfjärilar. Samtliga lokaler hade höga naturvärden och var klassade i naturvärdesklass 1 och 2 i den länsomfattande ängs- och hagmarksinventeringen. Varje lokal besöktes 5 gånger, från senare delen av maj till slutet av augusti 1995. Arealerna varierade mellan 2 - 19 hektar, med ett medelvärde på 5 hektar.

Totalt påträffades 52 dagfjärilsarter, vilket är en anmärkningsvärt hög andel (cirka 75 %) av de arter som förekommer i Östergötland. Dessutom är ju många av de arter som finns i Östergötland men som ej påträffats i denna inventering, arter som kanske aldrig funnits i Motala, som till exempel svartfläckig blåvinge och apollofjäril. Av övriga storfjärilar, som till exempel mätare och flyn, påträffades 28 arter. På den artrikaste enskilda lokalen, noterades 35 dagfjärilsarter.

De rödlistade fjärilar som observerades i denna inventering var klöverblåvinge, allmän ängssmygare, svävfluglik dagsvärmare, liten bastardsvärmare, bredbrämad bastardsvärmare och allmän purpurmätare. Samtliga arter är klassade som hänsynskrävande (hotkategori 4).

De fyra mest artrika dagfjärilslokalerna i denna inventering i Motala är, Åsen, Å-Solberga, Karstorp och Bodtorp. Sammanfattningsvis kan konstateras att de rikaste fjärilslokalerna var blomrika ängs- och hagmarker med inget eller svagt betestryck.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland