Insatser för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck

Om publikationen

Löpnummer:
2017:08
Diarienummer:
801-3238-17
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-427-2
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
46
Publikationstyp:
Rapport

Det uppdrag som redovisas i denna rapport syftar till att länsstyrelserna aktivt ska främja och lämna stöd till insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Under år 2016 skulle särskild prioritet ges till insatser för att främja användningen av verksamma förebyggande insatser.

Uppdraget omfattar att länsstyrelserna fördelar medel till regionala projekt och/eller genomför egeninitierade insatser. Länsstyrelsen Östergötland har utöver det regionala uppdraget ett motsvarande uppdrag på nationell nivå. I denna rapport görs en samordnad redovisning av uppdraget med syftet att ge en övergripande bild av genomförandet av uppdraget och av de insatser som har genomförts under 2016. Länsstyrelserna har haft detta uppdrag sedan 2004 och det har förlängts årsvis.

Samtliga länsstyrelser har även ett samordningsuppdrag som inkluderar hedersrelaterat våld och förtryck samt ett kompetens- och metodstödsuppdrag. Sedan flera år samarbetar länsstyrelserna för att samordna insatserna.

Kontakt